Кош келиниздер - kosh kelinizder
you are welcome - bienvenue

Кыргыз тили English français
саламатсызбы salamatsyzby hello, hi salut
Эмне жаңылык ?
Кандай жаңылык ?
Emne jangylyk ?

Kandaï jangylyk ?
What's up? Quoi de neuf ?
Кандайсыз ? Kandaysiz ? How are you? Comment ça va ?
(өтө) жакшы (ötö) jakshy (very) well (très) bien
кутмандуу таныныз менен kutmanduu tangyngyz menen good morning bonjour
кутмандуу кечиниз менен kutmanduu kechingiz menen good evening bonsoir
жакшы калыңыз jakshy kalyngyz goodbye au revoir
көрушкөнчө körushköntchö see you later à plus tard
өтүнүч ötünütch please s'il vous plaît
(чоң) рахмат (tchong) rakhmat thanks (so much) merci (beaucoup)
эштеке эмес eshteke emes you are welcome, with pleasure avec plaisir
Мен түшүнөм Men tüshünöm I understand Je comprends
Мен түшүнбөйм Men tüshünböïm I don't understand Je ne comprends pas
Мен Кыргызсча
сүйлөй албайм
Men Kyrgyzstcha
süïlöï albaïm
I don't speak Kyrgyz Je ne parle pas kirghiz
Сиз Англисче
сүйлөй аласызбы?
Siz Anglistche
süïlöï alasyzby ?
Do you speak English? Parlez-vous anglais ?
бир аз bir az a little bit un peu
ооба ooba yes oui
жок jok no non
кечирип коюңуз ketchirip koyunguz sorry désolé
кечиресиз kechiresiz excuse me excusez-moi